Logo

Indledning

ICYH plakat

I ”The Language of Personal Adornment” beskriver Roach og Eicher (1979, p. 7), hvordan dét at klæde sig på kan betragtes som en æstetisk handling. Tøj lader et individ udtrykke sig selv, men samtidig får tøj karakter af kommunikativ handling i kraft af individets tilhørsforhold til andre individer. Tøj er således, hvis man ser bort fra de rent praktiske årsager til at bære det, kommunikation (Roach & Eicher, 1979, p. 20).

Værket I Carry Your Heart* (herefter: ICYH) er det konkrete resultat af vores vision om at forene det analoge (tøj og dermed en kommunikativ, æstetisk handling) med det digitale i et værk, som lader bæreren af værket ”bære” sin kærlighed til og savn efter et andet menneske på en konkret og synlig, men samtidig symbolsk og meget personlig måde. Vores vision med værket er således at give bæreren af værket en mulighed for at visualisere sine følelser og derved både gøre dem synlige for andre og mere konkrete og håndgribelige for bæreren selv. Med værket ønsker vi samtidig at sætte fokus på behovet for og vigtigheden af kærlige relationer i en tid, hvor socialt samvær i stigende grad fravælges til fordel for digitalt samvær.

Projektet præsenteres i en række separate afsnit: Denne indledning lægger op til en kort introduktion til afsnittet hypertekst og hyperlinks, hvori vores valg om at aflevere vores projektpræsentation i form af et website begrundes. Derudover trækkes der tråde til links som gennemgående metafor i det samlede projekt og som konkret og symbolsk element på websitet samt i værket. I afsnittet Værket præsenteres værkets funktioner, dets design og den teknologi, som anvendes i værket. Værket beskrives desuden i en genremæssig optik, og dets indeholdte tematikker opridses. I afsnittet Proces beskrives og reflekteres der over vores samlede designproces. I afsnittet Skabelsen af autentisk nærvær analyseres og diskuteres ICYH med fokus på bæreren af værkets oplevelse. Herefter præsenteres fire teoretiske og samfundsmæssige perspektiver, som danner udgangspunkt for en diskussion af værket: ICYH i et tøj- og kommunikationsperspektiv, ICYH i et netværks- og sociologisk perspektiv, ICYH i et savn- og nærværsperspektiv og ICYH i et symbolsk perspektiv. I afsnittet Teknologisk positionering foretages en positionering af ICYH i forhold til en række andre værker, som ligesom ICYH er centreret omkring social interaktion. I afsnittet Perspektivering samles trådene fra de øvrige afsnit i en konkluderende kommentar til vores vision og vores værk, hvorefter der foretages en perspektivering til værket på såvel kort som langt sigt. Der henvises løbende i de enkelte afsnit til bilag – disse kan findes på websitet. Der henvises løbende på de enkelte undersites til bilag, som står i en selvstændig menu.

* ICYH eksisterer på nuværende tidspunkt i form af en statisk prototype, som illustrerer værkets tiltænkte form, dets funktioner samt oplevelsen af værket